MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM

Title: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM
Authors: Trần Thanh, Hà
Keywords: Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/206
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Nhận xét