Bài đăng

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự

Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hoá tôn giáo

Mạng nơ-ron nhân tạo trong kiểm soát nội dung hình ảnh

Tìm hiểu công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trường Trung học cơ sở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Tổng hợp este metyl antranilat trên cơ sở đó pha chế một số đơn hương dùng cho mỹ phẩm = Synthesis of methylanthranilate and preparation of some flavours used in comestics on its basis

MISE EN PLACE D'UN APPRENTISSAGE DE METRIQUE POUR DU CLUSTERING SEMI-SUPERVISE INTERACTIF D'IMAGES

Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su (nghiên cứu trường hợp tại Công ty Cao su Phú Riềng)

Tổng hợp và tính chất của một số axetamidoaryl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol

Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam

Nghiên cứu chế phẩm sinh học dùng cho kiểm soát vi sinh vật gây hại trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – MỘT THÁCH THỨC LỚN CHO TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG