Đặc tính của cột vi chiết pha rắn mao quản hở trong phân tích xác định một số chất clo hữu cơ dễ bay hơi trong môi trường nước

Title: Đặc tính của cột vi chiết pha rắn mao quản hở trong phân tích xác định một số chất clo hữu cơ dễ bay hơi trong môi trường nước
Authors: Dang Van, Doan
Do Quang, Huy
Nguyen Duc, Hue
Keywords: Graphit cacbon;Polidimetylsilosan;Chất clo hữu cơdễbay hơi (Cl-VOC);SPME;OT-SPME
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số2 (2015) 8-17;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/934
Hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS bên trong thành ống đã được đánh giá đến 150 lần lấy mẫu không gian hơi ở 75oC. Số đếm diện tích píc của các chất Cl-VOC với lần lấy mẫu thứ 150 giảm từ 2,58 đến 5,50%. Đã sử dụng số đếm diện tích píc để so sánh hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS và sợi vi chiết thương mại phủ lớp PDMS. Số đếm diện tích píc của các chất đã được vi chiết bằng cột OT-SPME cao hơn gấp 10 lần so với sợi vi chiết PDMS. Điều đó khẳng định, sự có mặt của GCB trong lớp phủ GCB-PDMS đóng vai trò quyết định làm tăng số đếm diện tích píc của các chất phân tích; lớp phủ GCB-PDMS hoạt động dựa trên hai cơ chế là hấp phụ và phân bố hòa tan. Cột OT-SPME đã được sử dụng để vi chiết các chất Cl-VOC trong không gian hơi ở 75oC và nền mẫu nước phức tạp, kết quả cho thấy cột OT-SPME đã vi chiết chọn lọc các chất Cl-VOC, không làm đường nền của sắc đồ dâng cao và không xuất hiện các píc chất lạ trên sắc đồ. Với những ưu điểm của cột OT-SPME đã nêu, cột này đã được sử dụng để xác định các chất Cl-VOC trong các mẫu nước của một số sông, hồ thuộc nội thành Hà Nội.

Nhận xét