Công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng

Title: Công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng
Keywords: Luật dân sự;Công chứng;Văn bản hành chính;Tài sản
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 19 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5603
Phân tích, làm rõ quy trình công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng; chỉ ra và phân tích các yếu tố quy định và chi phối việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ chồng thể hiện trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm tiến bộ so với các quy định trước đây và những điểm còn bất cập, đã đánh giá, nhận định khách quan về thực trạng thực hiện việc công chứng các văn bản liên quan đến tài sản vợ, chồng trong thực tiễn hoạt động công chứng. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra những kiến nghị cụ thể về hoàn thiện pháp luật công chứng các văn bản liên quan đến tài sản của vợ, chồng cũng như các kỹ năng cần thiết bảo đảm cho công chứng viên thực hiện tốt hơn vai trò là “thẩm phán phòng ngừa” của mình.

Nhận xét