Về đối khối lượng của tích các dạng

Title: Về đối khối lượng của tích các dạng
Other Titles: On the comass of forms-products
Authors: Nguyễn, Duy Bình
Keywords: Toán học;Tích;Đối khối lượng
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 55-63
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4451
Theo phương pháp dạng cỡ, vấn đề xác định khối lượng và các hướng cực đại của tích các dạng trên các không gian trực giao có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm các mặt cực tiểu thể bao hàm các mặt cực tiểu thể tích. Trong bài tác giả chứng minh một đẳng thức khối lượng của tích các dạng khi một nhân tử là một dạng xuyến hoặc là một dạng trung bình trong đó bởi một nhóm. Áp dụng kết quả này, tác giả nhận thấy được một ví dụ về các mặt cực tiểu thể tích.

Nhận xét