Rôle de la langue française dans le développement de la ville de Danang = vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển thành phố Đà Nẵng.

Title: Rôle de la langue française dans le développement de la ville de Danang = vai trò của tiếng Pháp trong sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 60 22 02
Authors: Trịnh, Văn Minh, supervisor
Trịnh, Đức Thái, supervisor
Lê, Trần Thanh Cương
Issue Date: 2016
Publisher: College of Foreign Languages
Abstract: 199 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Ngôn ngữ Pháp: 60 22 02 03 -- Trường Đại học ngoại ngữ .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39817
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Nhận xét