BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI DƯỚI GÓC QUẢN LÝ

Title: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THĂNG LONG - HÀ NỘI DƯỚI GÓC QUẢN LÝ
Authors: Đặng Văn, Bài
Keywords: Bảo tồn;Di sản;Kiến trúc đô thị;Thăng Long
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/150
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Nhận xét