Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động

Title: Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Đỗ, Quang Huy, người hướng dẫn
Bùi, Thị Kiều Trang
Keywords: Khoa học môi trường;Ô nhiễm môi trường;Ô nhiễm không khí;Nicotin;Người lao động
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày về nguồn gốc, cấu tạo và tính chất hóa lý của nicotin. Tìm hiểu về thuốc lá, hiện trạng sản xuất và sử dụng thuốc lá trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu hàm lượng nicotin trong môi trường không khí của nhà máy sản xuất thuốc lá. Xác định hàm lư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38291
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét