Cơ chế quản lý chuyển giao kết nối trong mạng LTE nền tảng Femtocell

Title: Cơ chế quản lý chuyển giao kết nối trong mạng LTE nền tảng Femtocell : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02
Authors: Nguyễn, Nam Hoàng, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Kiên
Keywords: Mạng LTE;Quản lý;Kỹ thuật điện tử;Mạng Internet (Viễn thông);Mạng 4G
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Công nghệ
Abstract: 67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử : 60 52 02 03 -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41536
Appears in Collections:UET - Master Theses

Nhận xét