Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc - chức năng

Title: Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc - chức năng: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Authors: Dương, Xuân Quang
Keywords: Tiếng Việt;Tiếng Việt
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60253
Luận án đã xác lập được bộ tiêu chí nhận diện biến thể cú pháp của câu tiếng Việt, góp phần phác họa một bức tranh toàn diện hơn về câu tiếng Việt từ góc nhìn hoạt động của ngôn ngữ. Biến thể cú pháp của câu là những phát ngôn có chung một cấu trúc cú pháp và cùng biểu hiện một sự tình nhưng khác nhau về hình thức biểu hiện bề mặt do chịu tác động từ những nội dung dụng học khác nhau. Luận án phân loại và miêu tả cấu trúc hình thức của ba loại biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt: biến thể cú pháp trật tự thành tố, biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố và biến thể cú pháp thêm tác tử nhấn mạnh. Nhìn từ bình diện cấu trúc, các biến thể cú pháp của một câu đơn được phân biệt dựa theo sự khác biệt về trật tự thành tố, sự hiện diện hay khiếm diện của các thành tố và sự bổ sung hay không của các từ ngữ nhấn mạnh. Luận án cũng phân tích ngữ cảnh sử dụng và lý giải chức năng như là động lực dụng học quan trọng hình thành các biến thể cú pháp. Xem xét từ góc độ chức năng, các biến thể cú pháp đảm nhiệm các chức năng cụ thể như nhấn mạnh thông tin quan yếu, duy trì mạch lạc trong chuỗi phát ngôn, biểu lộ thái độ người nói, v.v.

Nhận xét