Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia

Title: Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia : Luận án TS. Luật:
Authors: Lê, Quý Quỳnh, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng Phượng
Keywords: Biên giới;Biên giới biển;Cămpuchia;Luật biển;Luật Quốc tế;Lãnh thổ;Phân định biên giới;
Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm
1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển.
 Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608

Nhận xét