Dãy Antenna thích nghi và các ứng dụng trong truyền thông di động CDMA

Title: Dãy Antenna thích nghi và các ứng dụng trong truyền thông di động CDMA
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông : 2 07 00
Authors: Phan Anh, Người hướng dẫn
Nguyễn Hữu Quốc
Keywords: Công nghệ CDMA;Công nghệ Smart Antens;Kỹ thuật điện tử;Lý thuyết trải phổ;
Thông tin liên lạc;Truyền thông di động
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa Công nghệ
Abstract: 110 tr
Tổng quan về lý thuyết trải phổ và công nghệ CDMA, công nghệ smart antens. Đi sâu nghiên
cứu các kỹ thuật, thuật toán được sử dụng điển hình. Mô tả kết quả chương trình mô phỏng
khi xem xét tới hiệu suất của mạng CDMA băng rộng áp dụng kỹ thuật smart anten (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc -
- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41916

Nhận xét