Phân tích, thiết kế phần mềm nhúng

Link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6467

Tổng quan về thiết kế hệ thống nhúng thời gian thực. Trình bày về phần mềm nhúng và các phương pháp thiết kế phần mềm này như phương pháp đặc tả hình thức và bán hình thức, công cụ phát triển phần mềm nhúng, các study về thiết kế phần mềm nhúng. Trình bày hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và các dị ch vụ của nó. Nghiên cứu các cách tiếp cận với bài toán nhận dạng chữ Nôm bằng mạng nơron và những kết quả thử nghiệm. Phân tích chương trình ứng dụng nhận dạng chữ Nôm dựa trên Tesseract cho thi ết bị nhúng và thực nghiệm trên hệ điều hành thời gian thực.


 

Nhận xét