Nghiên cứu và xây dựng hệ thống liên thông văn bản điện tử

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16269
  

Chương I: Trình bày khái quát về Chính phủ điện tử
Nội dung chính của chƣơng này trình là đƣa ra cái nhìn tổng quan về Chính phủ điện tử, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử và các phƣơng pháp xây dựng khung kiến trúc. Từ đó, vận dụng các phƣơng pháp xây dựng khung kiến trúc vào việc xây dựng mô hình liên thông văn bản.
Chương II: Hệ thống hóa một số vấn đề trong văn bản điện tử
Chương này đƣa ra một số khái niệm về hệ thống quản lý văn bản điện tử, liên thông văn bản, đồng thời cũng đƣa ra thông tin một số mô hình liên thông ở Việt Nam và quốc gia khác trên thế giới
Chương III: Thiết kế xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông văn bản.
Đưa ra giải pháp thiết kế xây dựng thử nghiệm hệ thống liên thông văn bản cụ thể, trình bày rõ các kỹ thuật cần xử lý để hệ thống đảm bảo đƣợc các yêu cầu về chức năng nghiệp vụ, an toàn bảo mật.
Chương IV: Tổng kết
Tổng kết kết quả của đề tài, ý nghĩa thực tiễn của đề tài


Nhận xét