Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5108

Luận văn chia làm 3 chương
Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh số và nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian
Chương 2: Hiệu chỉnh ánh sáng hình ảnh
Chương 3: Kết quả thực nghiệm và đánh giá
 

Nhận xét