Nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa các đặc tả hình thức và ứng dụng trong kiểm chứng phần mềm

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5109

Bài viết tìm hiểu các vấn đề liên quan đến:
Labeled Transition System (LTS)
Các phương pháp biểu diễn LTS
Dẫn xuất
Ghép nối song song
LTS an toàn và thuộc tính an toàn
Đặc tả ngôn ngữ FSP
Ngôn ngữ lập trình hàm OCaml
AGTool
Chuyển đổi giữa các dạng biểu diễn của LTS....


Nhận xét