Nghiên cứu các thuật toán giám sát và xử lý cạnh tranh giữa các thành phần phần mềm trên môi trường phân tán


 Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7449
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về kỹ nghệ phần mềm hướng thành phần, giám sát và dò vết các thành phần phần mềm; Giới thiệu tổng quan về hệ thống phân tán đang được áp dụng tại các ngân hàng và thuật toán ứng dụng trong môi trường phân tán với các vấn đề nảy sinh trong môi trường phân tán và thuật toán giải quyết các vấn đề đó. Áp dụng thuật toán phân tán cho hệt hống ATM tại ngân hàng

Nhận xét