Tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm chuỗi con và ứng dụng

 Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16262
Bài toán tìm kiếm xâu kí tự (string searching, hay đôi khi gọi là đối sánh xâu -string matching) là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng trong các thuật toán xử lý về xâu ký tự hay xử lý văn bản (text processing). Đây là thuật toán xử lý xâu văn bản quan trọng và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Có rất nhiều thuật toán tìm kiếm xâu kí tự ví dụ nhƣ thuật toán Brute Force, thuật toán Knuth -Morris-Pratt, thuật toán DFA  (Deterministic  Finite  Automaton -máy  automat  hữu  hạn),  thuật  toán  Karp - Rabin,...

Luận văn này nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi con và ứng dụng chúng vào hệ thống tìm kiếm văn bản
Hướng nghiên cứu :
Nghiên cứu và cài đặt thử nghiệm 4 thuật toán : thuật toán Brute  Force, thuật toán Knuth -Morris-Pratt, thuật toán Karp –Rabin, thuật toán Boyer–Moore
Đánh giá hiệu năng của 4 thuật toán
Xây dựng chƣơng trình ứng dụng : từ điển viết tắt smartDictionary
Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng với nội dung nhƣ sau:
Chƣơng 1 : Tổng quan về tìm kiếm chuỗi con: Nghiên cứu tổng quan về tìm kiếm chuỗi con và ứng dụngcủa tìm kiếm chuỗi con trong thực tế.Chƣơng 2 : Các thuật toán tìm kiếm chuỗi con : Nghiên cứu các thuật toán tìm kiếm chuỗi con kèm theo đánh giá, so sánh giữa các thuật toán tìm kiếm chuỗi con
Chƣơng 3 : Kết quả thực nghiệm và ứng dụng tìm kiếm chuỗicon trong xâu gói tin và cài đặt thử nghiệm: Sử dụng các thuật toán tìm kiếm chuỗi con. Từ đó cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả thuật toán

Nhận xét